Sunday, December 23, 2007

Balada Utopia Dr Sucitra
Dene utamaning nata
Berbudi bawa laksana
Dene utamaning praja
Adilmakmur paramarta

ATASANGIN.—Sareng Dekan FISIP Prof Dr Kumbayana, Dr Sucitra ngadep Rektor Universitas Atasangin Prof Dr Baratwaja.

BARATMAJA: Kaula kaget maos serat panyuwun andika pikeun undur diri salaku akademisi. Naha, Dr Sucitra?

SUCITRA: Kaula bade ganti profesi.

BARATMAJA: Profesi naon?

SUCITRA: Politisi!

KOMBAYANA: Jadi politikus? Nah, hahaha… hebring! Utopia anu kacida luar biasana! Nangng, naha atos dipigalih ku anjeun? Pan anjeun teh teoretisi ilmu sosial politik, sanes praktisi. Bisa naon?

SUCITRA: Justru eta! Kaula bade turun kana politik praktis. Dina jagat akademisi teu aya peluang pikeun jadi politisi. Kaula butuh kabebasan politik, sanes saukur kabebasan mimbar!

BARATMAJA: Naha aya?

SUCITRA: Aya di luar negeri! Kaula bade emigrasi ka nagara anu ngajungjung demokrasi.

BARATMAJA: Atasangin oge nagara demokrasi. Arek ka mana deui andika milari demokrasi?

SUCITRA: Hmh! Demokrasi Atasangin semu-feodal! Kaula bade ka Pancala. Di ditu nuju aya suksesi. Presiden Pancala Jendral Gandabayu nuju matrapkeun suksesi demokratis.

KOMBAYANA: Naon eta teh?

SUCITRA: Saha wae tiasa janten presiden Pancala, upami mibanda power anu sanggem nandingan Jendral Gandamana.

KOMBAYANA: Nah, hahaha… power naon anu jadi andelan anjeun? Power Wagon, Power Metal, Power Slave? Nah, hahaha… naon coba? Teori? Gombal! Teori handal jiga naon oge sakadar aya dina wacana, sareng sadaya wacana pisah tina realitana. Leuwih radikal deui, teu aya hartina sadaya anu aya di luar wacana! Nah, Citra ulah ngimpi! Realistislah! Minterkeun kahirupan bangsa leuwih mulya tibatan utopia. Nah, hahaha.…

SUCITRA: Punten, Prof Yan! Kaula sungkan debat sareng anjeun. Acuan teori urang mah benten. Kaula saluyu sareng Michel Foucault! Wacana lan kawasa teu misah tina realita. Ieu perlu bukti! Prof Dr Baratwaja—kaula permios!

BARATMAJA: Sae, masing wiyatna di jalan!

SUCITRA: Permios, Prof Yan.

KOMBAYANA: Mangga-mangga, pamugi teh sukses! Upami aya hasilna, engkin tapaklacak anjeun diturutan ku kaula. Nah, hahaha… good bye!

SUCITRA: G’bye!

Kebat lumampah Sucitra
Tumuju ka nagara Pancala
Sayembara Pancala
Ngalawan Gandamana

PANCALA.—Presiden Gandabayu ngangkir Menhankam Jendral Gandamana kangge ngarembag suksesi politik.

GANDABAYU: Kumaha, Jendral Gandamana? Masih acan aya anu sanggup nandingan andika?

GANDAMANA: Acan, Pak! Nanging ieu aya jago anyar, Dr Sucitra ti Atasangin, inohong ageung ilmu sosial politik, sareng … bujangan! Huahaha… mangga majeng, Dr Sucitra.

SUCITRA: Hatur Nuhun!

GANDABAYU: Atoh terang kana aturan sayembara ieu? Air-war, perang gegana! Upami sanggem nandingan kahebatan tempur-udara Jendral Gandamana, andika boga hak diangkat jadi presiden Pancala sareng ngistrenan putri kaula Dewi Gandawati.

SUCITRA: Hah?

GANDAMANA: Huahahaha… ulah kaget! Naha arek adutinju kitu? Kuno! Hayu adulaga di angkasa! Salira bisa milih pesawat tempur mana anu salira suka.

SUCITRA: Modar awak kaula! Sae kaula bade nyoba.

GANDAMANA: Mangga!

Tandang gonera
Sang Gandamana
Sadaya warga
Nongton laga

PALAGAN.—Jendral Gandamana ngalengkah gagah ka arah pesawat tempur supermewah. Dr Sucitra bingunglutung! Sayembara ieu kanyana ku mantenna. Emutanna namung kaeusi ku teori politik, teu kenal strategi tempur. Bade mundur, isin! Tibatan mundur, mendingan tempur.

“Hayu, Sucitra!”
“Sayagi!” (Blaas!)

Dua pesawat
Pesat-kebat

“Hidup, Jendral Ganda!” “Hidup! Hidup!” (Prok! Prok! Prok! Suit-suit!) “Wah, nekad!” (Teet!) “Trompetna, Jang—torek yeuh!” (Toeet!) “Kehed!” (Buk!) “Adoow!” (Bruk!)
“Rasakeun tah!”
“Sst! Gandeng!”
“Caaang-kacaaang! Kacang, Om?” “Teu!” “Rokok, tisu, Getsbi!” “Teu!” (Jdak!) “Aduh, anjing! Teu meli, ninju!” “Hahaha…!”
(Duut!) “Hitut deui sia!” (Hfuh!) “Dasar!”
“Cicing! Ubreg wae! Eh, totoan yo?” “Oke, uing ngajagokeun Om Ganda!” (Cplek!) “Siplah! Kuring, Om Goen!” “Lho!”
“Heheheh…!”
(Zoss!) “Luput” (Blar!)
(Plas!) “Keuna!” (Glar!)

Pesawat tempur
Sucitra hancur

“Modar sia?”
“Teuing atuh!”

Gandamana jaya
Jago sayembara
Ganti kang cinarita
Tandana gara-gara

KARANG KABOLOTAN.—Teuis angin sumilir di pereng gunung. Pucuk gunung katutup layung. Tina hiji saung eurih nguumandang tembang. Kidung panghibur kalbu, tembang pangbeberah manah! Panakawan pada sempal kapiguyon.

Wayang mana, wayang mana?
Wayang eta nu pang jagona
Hayang mana, hayang mana?
Hayang eta nu pang gedena

“Ehm, brr… tiris euy! Moro bareng Agan Pandu mah sial wae kuring teh! Mantenna meunang anu ageung terus; ari kuring meunang nu leutik wae.”
“Nya heu-euh atuh, Dawala! Agan mah make bedil, ari silaing make palinteng. Beda!”
“Ahihi… tradisionil!”
“Moal bisa nyaruaan Agan Pandu: alat modern! Alat leuwih hebat tibatan bakat. Najan bakat hebat, tanpa alat pasti lambat. Biasa serba santai, nya narima atuh. Budaya statis arek ngalawan budaya dinamis. Moal bisa?”
“Enya-nya! Bapa ka mana?”
“Sareng Agan Pandu!”
“Ka ditu, yu?”

PANDU: Jigana liburan kaula atos cekap, Kang Semar. Hayu urang ka Astina.

SEMAR: Mangga, Gan!—Hayu, Jang!

“Asiiik!” “Siplah, Pa!”

Pandu ngambah jalan
Leuweung pangalasan
Halang terjang
Perang kembang

ALASAMAR.—Pandu Dewanata ogol begalan pati. Rintang-halang ditarajang. Para danawa nunjangmalang. Salangtunjang!

“Puah, bangsat! H-hareupan k-kaula Gendir Penjalin!”
“O, Cakil—teunggeul, Reng!”
(Pletak!) “Aduh!” (Cpret!) “Rasakeun!” (Bletak!) “Wadow! M-modar a-aing….” (Bluk!) “Hehe… ngan sakitu! Deui yeuh!” (Cpret! Thaak!) “Waaw… palinteng sia keuna hulu aing, Reng! Ngawur sia mah!” “Hehe…!”
“Babo-babo! Pragalba, Rambutgeni, Padasgempal, Jurangrawah, Buta Terong, Galiuk—serbu!" (Jlap! Jlap! Jlap! Jlap!)
(Plas!) “Hakan tah bom!”
(BLAARR!)

Para Buta
Pada fana
Kaget denira ningali
Satria ing geganawiyati

“Eh, tempo, Dawala! Tuh!”
“Hah? Parasit lagrag!”

Panakawan
Lalumpatan

PANDU: Saha andika?

SUCITRA: Kaula Sucitra. Haduh… untung kaula salamet! Eh, ari anjeun saha?

PANDU: Kaula Pandu sareng ieu Ki Semar. Naha andika bisa lagrag di dieu?

SUCITRA: Yeah… kaula kalah sayembara. Sialdangkal! Kaula teu mampuh nandingan kapiawaian air-war Jendral Gandamana ti Pancala. Luarbiasa!

PANDU: O, memang! Komo deui upami mantenna ngangge jet tempur Wungkalbener, moal tiasa nandingan. Eta kakiatan Pancala! Nanging, upami andika kersa, kaula tiasa ngabantu.

SUCITRA: Hah? Nanging—?

SEMAR: Em, hahahah… ulah samar, Pak Citra! Jendral Pandu Dewanata ieu the Presiden Astina. Mantenna ahli polemologi, pakarakbar budaya tempur.

SUCITRA: O, sae atuh!

PANDU: Tandinganana jet tempur Wungkalbener teu aya deui namung jet tempur Narantaka. Ieu logika perwira. Nanging kaperwiraan perlu disarengan ku kapinteran. Tempur sanes mung adubedas, nanging oge aducerdas. Modernitas Pancala ngan tiasa ditandingan ku posmodernitas. Inget Powershift Toffler, sareng War and Anti-War tiasa diacu.

SUCITRA: Wah, kawiryan teu leupas tina kawinasisan. Ngeunah teuing sare kaula dina menaragading politik. Kacipta ku realita, hirup dina utopia. Bener-bener anugerah, kaula tiasa papendak sareng Jendral Pandu Dewanata.

PANDU: Bawa jet Narantaka. Mugi-mugi tiasa sukses! Bral!

SUCITRA: Hatur nuhun!

Kebat Narantaka
Melesat angkasa
Genah ayena Sucitra
Megadigdaya di udara

PANCALA.—Dr Sucitra menang! Sarengsena sayembara mantenna dipasihan anugerah pangkat Jendral, nikah sareng Dewi Gandawati, lan dilantik janten presiden Pancala. Ayeuna mantenna ganti nami Jendral Drupada. Dina pamarentahanana, mantenna saluyu upami Jendral Gandamana diangkat janten Wapres.

Petik kembang sinebaran
Tutup lawang singgotaka


Semarang, 22 Desember 2007 Ki Harsono Siswocarito

Saturday, December 22, 2007

Sang Hyang Segara Rekayasa


Puja-puji kaula kangge mantenNa
Anu nyipta alam dunya saeusina
Hormat kaula kangge ki bujangga
Anu ngamumulyakeun mantenNa


ASTINA.—Para Kurawa nuju badami sareng Jendral Baladewa, Presiden Mandura, ngarembag masalah musibah negara.

DURYUDANA: Dewan sidang anu mulya! Luapan samodra, musim hujan anu luarbiasa, hujanangin, banjirbandang, siga bakal ngalelepkeun jagat, jadi malabencana global. Naha musibah ieu oge tumiba ka nagara Mandura?

BALADEWA: Iyo—sami! Malah loba daerah anu geus kalelep ku luapan samodra.

KARNA: Kitu oge Propinsi Awangga! Nalayan janten korban! Wisata bahari mati! Rusakporak di mana-mana.

DURYUDANA: Naon sabenarna panyebab malabencana ieu? Sareng kumaha cara ngatasina?

SAKUNI: Punten, Pa! Sugan Prof Durna gaduh sumbangsih pamikiran otentik sareng strategi pameulah masalah anu jitu.

DURYUDANA: Leres, Prof Dur—mangga unggah ka mimbar.

DURNA: Nah, hahaha… nuhun! Inohong ageung teu kudu kokoar dina mimbar! Tut wuri handayani! Nah, hahaha… regepkeun dewan sidang anu mulya—teu ukur Astina, Mandura, Awangga anu kena musibah, malah dugi ka Bangladesh. Leuwih miris! Nah, sacara teoritis—aya akibat, aya sebab! Sadaya mala sakadar akibat tina hiji sebab. Samodra ngaluap, hujanangin, banjirbandang, malah gunung es di kadua kutub bumi oge ngaleleh—eta sadaya lantaran padamelan manusa anu teu malire kana karahayuan lingkungan kahirupan. Oknum anu teu boga tanggungjawab!

BALADEWA: Krrk-cuah! Oknum jahanam! Saha, Prof?

DURNA: Miturut panalungtikan, eta sadaya akibat padamelan si Antasena anu nuju migawe eksperimen di dasar samodra.

BALADEWA: Krrk-cuah! Laknat si Antasena!

KARNA: Naon maksadna?

DURNA: Lantaran anjeunna Kasal Amarta, pasti gaduh tujuan politis. Demi kajayaan bangsa Pandawa! Anjeuna hoyong janten pangawasa samodra sareng ngaku gelar Sang Hyang Segara Rekayasa.

BALADEWA: Naon? Sang Hyang? Krrk-cuah! Edan! Sinting si Antasena! Apa gelar eta aya dina kitab, Prof?

DURNA: Ah, teu aya! Sadaya pustaka parantos kabaca. Pustaka Universitas Sokalima dugi Universitas Atasangin parantos ditalungtik ku kaula. Kawit dina kitab kuno model Tantu Panggelaran, Kitab Manik Maya, Kitab Paramayoga, Kitab Kanda, Kitab Sudamala, Kitab Nawaruci, Kitab Gatutkacasraya, Mahabarata, Ramayana, dugi kitab anu sanes—teu aya gelar Sang Hyang Segara Rekayasa. Sang Hyang gadungan! Palsu!

DURYUDANA: Lamun kitu, gagalkeun eksperimen si Antasena, tewak sareng adili!

SAKUNI: Upami Amarta nangtayungan?

DURYUDANA: Serbu!


“Saluyu! Saluyu! Saluyu!” + “Ziplah!” + “B-beres!” + “OK!” + “Hidup Kurawa!” + “Hidup! Hidup! Hidup!”
BALADEWA: Krrk-cuah! Cocog!

DURYUDANA: Mangga, Jendral Baladewa—luluguan pasukan multinasional. Sareng Letjen Karna, mangga luluguan pasukan Parakomando Astina.

BALADEWA: Sayagi!

KARNA: Sayagi!

“Pasukan Parakomando Operasi Samudra—sigra tumindak! Lapor: Dursasana, Dursala, Dursata, Durmuka, Durkarna, Duradara, Durwigata, Durmagati, Kartamarma, Kartipeya, Citragada, Citramarma, Citrakandala, Citrayuda, Citraksa, Citraksi, Adityaketu, Bimabahu, Dirgabahu, Dirgalacana, Dirgarama, Dredarata, Drepasastra, Drestahasta, Drepayuda Drepawarman,—siap bergerak!”
“Laksanakeun!”
“Sayagi!”
Pertempuran samodra
Siapsergap Antasena

DASAR SAMUDRA.—Zona teritorial Amarta.

(BLAARR!)
“Krrk-cuah! Ranjo laknat!”
“Awas kapal slam!”
(BLAARR!)

ANTASENA: Hmh, Kurawa—ulah ngimpi bisa ngadobrak-rusak hankam Amarta. Submarine Antaboga karyarekacipta Prof Dr Antaboga handal pisan. Kaula Sang Hyang Segara Rekayasa nuju migaweeksperimentasi di jero Sea-Lab Oceanoculture demi masa depan bangsa. Saha wae ulah asup ka jero Sea-Lab ieu.

Gara-gara
Bumi beuncah
Laut beungkah

TUMARITIS.—Dina dukamala dunya, Panakawan nuju bobodoran.

“Excuse me, I’m Petruk Swayze. Dear Readres—how are you today? Fine? OK, so am I. Hehehe… caritana the keur ngijih yeuh: baseuh, bocor, becek! Ehm… Yun, Ren, Sis—nuju naon? Ngeceng wungkul! Iraha mejeng deui di Matahari? Gantian! Ngampus kek, hehehe… kumaha tuh Wayang Kampus ? Hura-hura wungkul! Ngomongna mah: aktivis! Ngilmiyah kek, hehehe… teu nyeni ah!”
“Omong jeung saha, Dawala?”
“To my fans, of course!”
“Huh, sok ngetop! Sok ngepop!”
“Hehehe… puguh atuh! Eh, si Gareng mana? Bang, si Gareng Mbeling atos digarap acan? Cepet atuh kaburu dianggap! Pan arek show—ulah ngan si Cepot wae anu in action. Bosen!”
“Sentimen sia, Dawala!”
“Kudu! Nah, tuh si Gareng! Ka dieu, Reng! Where’re ye from?”
“Show-biz!” + “Show off!”
“Zow, ngarti? Teu siga sia: ngeceng wungkul. Teu payu-payu!”
“Sangeunahna wae sia! Di ditu aing teh observasi: nalungtik kalakuan budaya konsumerisme demi antisipasi bisnis masadepan. Pan asik!”
“O dasar Cepot Urban!”
“Minggeus! Pak Jun datang!”
ARJUNA: Kang Semar—Laksamana Antasena mesti dipilari. Lami anjeuna teu lapor ka Amarta.
SEMAR: Mangga, Gan.

Arjuna lan Panakawan
Nyusup ka jero leuweung

“E-e-babo-babo… Gog—aya p-panjalajah r-rimba Pringga-dingatala. S-saha, Gog?
“Sst! Jendral Arjuna!”
“E-e-babo-babo… s-serbu!”—(Clap!)—“C-ciaat!”—(Dez! Zplak! Deb! Bugh!)—“Hugk-khoeekh uhuooo… m-modar a-aing, Gog!”—(Bruk!)
“Cakil paeh, Lung!”
“Keun wae, Gog!”
“Grr-babo-babo, keparat! Hareupan kaula Dityakala Badaisegara! Heh, kanca-kanca: Pragalba, Rambut Geni, Padas Gempal, Jurangrawah, Buta Ijo, Buta Terong, Buta Endog—hayu urang koroyok tuh si perwira keparat!”
“C’mon!” + “OK!” + “Move!”
“Satu, dua, tilu! Ciat! Ciat! Ciiaatt!”—(Blaarr!)—“Aduh! Ahk! Khk! Klk!”—(Blug! Blug! Blug!)
“Zuilah! Mampuz zadaya!” + “Benel! Hayu lumpat, Mas!”
(Jleg!)—“Eureun!”
“Zaha zia? O yez! Kenalan—aing Mr George! Yez, Mr Joz!”
“Busyet! Ginding teuing geuning ieu Buta—make nami beken sagala! Silaing kalah, Reng.”
“Em… sia saha, Pelo?”
“Mistel Gabliel! Ayo mantog ah! Ulah ngulusan jalma teu benel!”—(Bugh! Bugh!)—“Adow! Main pelmak deui! Blantem-blantem, tapi spoltif! Ngawul sia mah!”
(Dor-dor!)—“Beres, Gong!”
Buta-buta mala
Pada sirnafana
Gentur tutur
Bangun catur

SEA-LAB OCEANOCULTURE.—Laksamana Antasena anu ajejuluk Sang Hyang Segara Rekayasa gawe geter jagat lantaran panemuan Sistem Hankam Dasar Samodra, sareng Oceanomigration demi ngatasi masalah padatna penduduk masadepan ku ngarekacipta Gedong Pencakar Laut. Eksperimentasi fantastik samodel eta nyebabkeun pro sareng kontra di sakabeh jujuru jagat. Lain gaib-ajaib upami Girinata, Presiden Sorgaloka, turun ka marcapada.

GIRINATA: O Jagat Dewa Batara! Antasena—eureunan eksperimen eta! Ulah miheulaan pangersa! Jeung leupaskeun eta gelar Sang Hyang anu dipake ku andika.

ANTASENA: Punten, teu bisa! Eksperimen sanes saukur sok cendekia. Gelar sanes keur gagah-gagahan! Ieu demi kahirupan.

GIRINATA: Babo-khhk-cuah! Kurang ajar! Apa andika teu melang ku pasukan multisemesta ti Jagat Triloka?

ANTASENA: Punten, Gusti! Teu pisan!

GIRINATA: Jahanam! Tewak!

“Sayagi! Indra, Bayu, Brahma, Wisnu, Surya, Sambu, Kama-jaya, Yamadipati, Temboro, Trembuku—tewak si Antasena!”
“Sayagi! Sayagi! Sayagi! Sayagi!”
(BLAARR!)
“O Jagat Dewa Batara!” + “Mundur! Bayu Mundur!”
“Bergenzong-pada-ndoyong, si Antasena teu bisa ditaklukkeun! Bener-bener gagah megadigdaya mantena! Cilaka! Ieu urusan Ki Semar, Adi Guru!”
“Tuh Ki Semar dongkap!”
SEMAR: Aya naon, Nun? Bakutempur sareng Pa Antasena rupina. Punten, Maha Sang Hyang! Demi pranata alam—Sang Hyang Segara Rekayasa saleresna mah kahirupan ku pangawasana Sang Hyang Wenang. Nah, Pa Antasena—tugas parantos salse! Wenang nyipta, Wenang ngarekayasa, Wenang malire. Sugan teh kitu, Maha Sang Hyang?

“Soal LBH—bapa pakarna!”
“LBH teh naon, Dawala?”
“LBH: Lakon Bangsa Hyang.”
SANG HYANG WENANG: Ki Semar bener! Manggayuh karahar-janing praja, memayu-hayuning bawana.

Petik bunga guna
Intisari merdekaSemarang, 22 Desember 2007 Ki Harsono Siswocarito

Wednesday, December 19, 2007

Sang Hyang Mayadewa

Sri tinon ing pasewakan
Busana manekawarna kebak
Puspiteng udiyana miyang
Hanjrah sarwa rukma …

ASTINA.—Para pamimpin Kurawa nuju ngagelar sidang umum, kangge ngarembag babagan krisis Kurusetra.

DURYUDANA: Dewan sidang anu mulya! Krisis Kurusetra parantos janten krisis dunya anu kedah dirojong sacara global seteuacanna janten Perang Dunya Baratayuda. Kangge kajayaan Kurawa, sidang ieu dibuka. Wilujeng sumping kangge Jendral Baladewa.

BALADEWA: Iyo, nuhun! Huahahaha… punten, kaula telat dongkap. Maklum—sibuk! Loba urusan di jero nagara. Pikeun ngarataan pangwangunan! Huahahaha….

SAKUNI: Hehe… sami! Malah Astina kiwari nuju ngarojong kadamean dunya. Nyegah PD III Baratayuda! Kitu nya, Prof?

DURNA: Leres! Nah, justru eta Kurawa perlu nerapkeun strategi politik mancanagara anu jitu! Menang tanpa perang! Nah, hahaha….

DURYUDANA: Tepat, Prof Dur! Salaku mahaguru pinuh-ilmu canggih-teori loba-pustaka tangtos andika sanggem masihan strategi jitu!

DURNA: Nah, hahaha… tangtu, tangtu! Durna sanes saukur profesor tampang, sanes profesor pangkat, nanging mahapakar sarwa pinter, mahaahli multicanggih!

BALADEWA: Krrk-cuah! Ulah balaga! Buktikeun, Prof!

DURNA: Sae! Saluyu sareng panalungtikan, dasar kakiatan hankam Amarta teh ayana dina kamanunggalan antara Pandawa sareng Panakawan. Nyaeta kamanunggalan antara aparat sareng rakyat! Nah, demi ngabubarambyarkeun eta kakiatan—culik Semar! Sandra! Upami perlu, podaran!

KARNA: Ke heula! Eta teh ngalanggar hak-hak azasi manusa. Kaula teu saluyu!

SAKUNI: Tenang, Bapa Gubernur Awangga! Kabijakan eta aya di Presiden Duryudana, decision-maker.

DURYUDANA: Hmh, saluyu! Kumaha, Jendral Baladewa?

BALADEWA: OK!

DURYUDANA: Sae—Brigjen Dursasana, siapkeun Operasi Panakawan. Sandra Semar!

DURSASANA: Ait! Sayagi! Huaha… e-e-e, permios!

“Haturan ka sadayana! Ieu daftar perwira pinilih kangge Operasi Panakawan: Dursala, Dursata, Durmagati, Durmuka, Durkarma, Durwigata, Duradara, Kartamarma, Kartipeya, Citrayuda, Citra-marma, Citrakandala, Citraksa, Citraksi, Citragada, Drepayuda, Drepawarman, Drepasastra, Dredarata, Ugrasewa, Drestahasta, Adityaketu, Bimabahu, Dirgarama, Dirgabahu, Dirgalacana…!”

“Sayagi! Sayagi! Sayagi! Sayagi!”

Lampah kebat
Siap ngembat

Waspada Gatotkaca
Perwiratama gegana

TAPAL BATAS, AMARTA.—Pesawat tempur Krincingwesi mesat kebat mapak mega jumantara!

“Hmmm… laknat Kurawa! Hareupan heula Angkatan Udara Amarta!"—(Plas! Plas! Plas!)
“Awas bom! Tiarap!”
(Blar! Blar! Blar!)
“Krrk-cuah! Kapal laknat keparat! Kumawani ngajegal pasukan Astina—rasakeun tah!”—(Dreder-der-der…!!!)
“Break, Divisi Jangkarbumi, di dieu Marsekal Gatotkaca butuh bantuan Angkatan Darat Amarta, over!”
“Well, Kolonel Antareja sayagi ngabantu—”
“Kontek Laksamana Antasena!”
“Sayagi!”
(Blar! Blar! Blar!)

BALADEWA: Krrk-cuah! Gawat!

KARNA: Dur, Dir, Cit, Karta… mundur! Mundur!

BALADEWA: Krrk-cuah! Kumaha, Prof?

DURNA: Beurat! Tinimbang ancurlebur, leuwih sae mundur. Ganti taktik diplomatik! Kaula bade nepangan Gubernur Arjuna di Madukara.”

DURSASANA: Sae! Ati-ati, Prof!”

DURNA: Sae, permios!”

Cepatkebat Prof Durna
Tumuju ka Madukara

MADUKARA.—Jendral Arjuna nyambut dongkapna Prof Durna.

ARJUNA: Wilujeng sumping, Prof.

DURNA: Nuhun! Salaku duta Astina ama diutus ku Presiden Duryudana pikeun ngarunding masalah krisis Kurusetra. Kangge nyegah perang Baratayuda, demi kadamean dunya, Astina minta Amarta masrahkeun Semar.

ARJUNA: Kangge naon, Prof?

DURNA: Pikeun dijadikeun sesepuh Astina! Nah, lamun teu ka kabeuratan, geura anteurkeun Semar ka nagara anu baheula, eh… ka Astina.

ARJUNA: Sae! Petuduh rama guru kaula laksanakeun.

DURNA: Nah, hahaha… mangga!

Bumi goncang
Laut goncang

GARA-GARA—Taktiklicik konflik politik karsundut genipati. Tumaritis keuna wabah sarakah babangus kurawus.

Suwe ora jamu, Mas
Jamune godong telo
Suwe ra ketemu Mas
Lho kok malah bodo


“Hobat, Reng—kuno! Teu maju-maju! Seni kudu boga ciri anu mandiri. Kudu khas, lain klise!”
“Penting duit—Anjing!”
“Hobat! Keuna wabah dokuisme, idealisme seni luntur!”
“Kajeun—Bangsat!”
“Minggeus! Ribut wae! Era tuh ku panongton.”
“Sendika dawuh, Yayi Prabu—”
“Minggeus—Anjing! Ulah dadalangan edan kitu!”
“Hihi… keun wae, omongan wayang ngeunaheun euy. Lamun aing dalang!"
“Naon?”
“Arek ganti aran jadi Cepot De Vito—hihihi….”
“Busyet! Sugan the naon?”
“Eh, tempo tuh aya Agan Arjuna!”

ARJUNA: Sampurasun!

SEMAR: Rampes, Jendral Arjuna, mangga ka lebet.

ARJUNA: Nihun. Kang Semar, kaula menta kasayagianana jadi duta kadamean Amarta di Astina. Ayeuna pisan andika kudu mangkat sareng Prof Durna.

DURNA: Leres, Ki Semar!

SEMAR: Sae, mangga—Jang, jaga desa!”


“Beres, Pa!”

Kocap kacarita Durna
Mawa Semar ka Astina

ASTINA.—Dina panjara jero tanah Semar dibui. Sanes janten duta mantenna, nanging katalangsara. Mantenna teu kawasa teu daya teu upaya.


“Aduh, Gusti! naon noda, dosa, cela, atawa mala anu dipidamel ku sim kuring, dugi ngalampahan nasib anu medel kieu?”

Duka daku dikau daki
Dikau duka daku daki


“Hey, Kurawa! Semar leungit ti bui ilang tina panjara!”
“Krrk-cuah! Bangsat! Saha sia?”
“Ulah kaget, Kurawa! Kaula Sang Hyang Mayadewa anu geus ngabebaskeun Ki Semar Badranaya.”
“Dur, Cit, Karta—tewak!”
“Sayagi!
Sayagi! Sayagi!”
(Clap!)—“Ciaat!”—(Jder!)—“Ait! Pfuh!”—(Splak! Bugh!)
“Aduh!”
“Krrk-cuah! Keparat! Hiaatt!”— (Zplak! Dez! Bugh!) —“Heughk!
Hoeekh ooo…!”
“Tenjo tuh, Dur! Jendral Baladewa ditonjok dugi olab muntaber!”
“Krrk-cuah! Lumpat, Cit!”
“Oke deh!”

Kurawa lalumpatan
Kabur paburantakan

Sang Hyang Mayadewa
Kebat tumuju ka Amarta

AMARTA.—Jendral Arjuna menta suaka.

YUDISTIRA: Aya naon, Jendral Arjuna?

ARJUNA: Cilaka! Kaula diudag mahajaksa anu ngaku Sang Hyang Mayadewa.

BIMA: Hmh, naha?

ARJUNA: Kaula parantos ngirim Kakang Semar ka Astina salaku duta kadamean, nanging mantenna murca.

KRESNA: O, pantes!


“Heh, Arjuna! Ulah sambat kaniaya! Najan lumpat ka luar tata jagat pramudita, anjeun moal bisa bebas leupas tina tuntutan Mahajaksa Sang Hyang Mayadewa!”

ARJUNA: Belaan kaula.

KRESNA: Keun akang anu mayunan!


“Babo krrk-cuah! Budak hideung, arek naon anjeun?”

KRESNA: Punten, Mahajaksa—memang Arjuna aya di pihak kadakwa, upami aya bukti kasalahanana. Nanging Amarta teh nagara hukum anu ngajungjung azas praduga tanpa salah. Nah, mangga urang badamikeun di pangadilan.”


“Ulah ngadalih! Arjuna kalibat dina panipuan tanaga kerja, nyalahgunakeun jabatan, ngomplot jeung Kurawa pikeun nyilakakeun Ki Semar Badranaya.”

KRESNA: Sae, kasaksian andika tiasa dijelentrehkeun di pangadilan. Andika tiasa nungtut Jendral Arjuna! Apa andika warga Amarta?”

“Enya! Ieu KTP kaula!”

KRESNA: Eladalah! Kakang Semar?


SEMAR: Leres, Nun! Sang Hyang Mayadewa sakadar nama samaran!”

KRESNA: O!

SEMAR: Uhahahahah… atoslah, Agan Kresna. Kahilafan Jendral Arjuna dihapunten ku sim kuring! Sim kuring bade teras wangsul ka desa Tumaritis. Permios!”

KRESNA: Mangga, Kakang Semar!”


Semarang 20 Desember Ki Harsono Siswocarito